ናብ ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ንሓደስቲ (SFI) ኣብ ከተማ ቬስተሮስ-እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም!

ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ንሓደስቲ (SFI) ነቶም ሽወደን ቋንቋ ኣዲኦም ዘይኮነ ሰባት፡ ዝወሃብ ትምህርቲ እዩ። እዚ ኮርስ፡ ብቋንቋ ሽወደን ንምዝራብን ንምጽሓፍን ዘኽእለኩም መሰረታዊ ፍልጠት የዕጥቐኩም። ነቲ ቋንቋ ኣብ መዓልታዊ ህይወትኩም ወይ ውን ኣብ ናይ መጻኢ ስራሕ-ዓለም ክትጥቐሙሉ ውን ትለማመዱ። እቲ ትምህርቲ ብነጻ እዩ ዝወሃብ። ንሰዓታት ትምህርቲ ብዝምልከት፡ ንግሆ፡ ምሸት፡ ቀዳም-ቀዳም ወይ ውን ብርሕቀት ክትመሃሩ ትኽእሉ።

ተወከሱና!

Read about SFI, Swedish For Immigrants in your language

ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ንሓደስቲ (SFI)

ኣብ ቤት-ትምህርትና፡ ዝምህርኹምን ኣንፈት ዘትሕዙኹምን ምኩራት መምህራን ቋንቋ ሽወደን ንሓደስቲ ቀሪብና ንርከብ። ብሓባር ምሳኹም ኮይና ናይ ትምህርቲ ውጥን ነውጽኣልኩም። እዚ ውጥን ዓቕምታትኩምን ድልየታትኩምን መሰረት ዝገበረ እዩ። ኣብዚ ኮርስ፡ ብቛንቋ ሽወደን ምጽሓፍ፡ ምንባብ፡ ምዝራብን ሰሚዕካ ምርዳእን – ኣብ ዝጠዓመኩም ግዜ ትመሃሩ! ኣብ ቤት-ትምህርትና፡ ንግሆ፡ ድሕሪ-ቐትሪ ወይ ውን ምሸት ክትመሃሩ ትኽእሉ።

 
ምዝገባ

ብተወሳኺ፡ ኣብ ቤት-ትምህርትና እዚ ዝስዕብ ነገራት ውን ኣለኩም

ምድላው ንመስርሕ ምድላይ-ስራሕ። ንኣብነት ሰቨ ከምኡ ውን ግላዊ ደብዳቤ ምጽሓፍ ንሕግዘኩም።

ምስ መምህራንን ተመሃሮን ቀሪብካ ምምሃር

ኣገባብ ኣመሃህራ፡ ኣብ ክፍሊ፡ ብዲጂታል መልክዕ ወይ ውን ባዕልኻ ምምሃርን የጠቓልል።

ንትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ንሓደስቲ፡ ጎኒ-ጎኒ ካልእ ኣብ መባእታውን ካልኣይን ደረጃ ዝውሰድ ዓይነት ትምህርታት ወይ ውን ጎኒ-ጎኒ ስራሕ ወይ ካልእ ዕዮ ክትወስድዎ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣንፈታት ትምህርቲ

ቀዳማይ ኣንፈት (ኮርስ A ከምኡ ውን B)

ንዓኹም ነቶም ኣብ ሃገርኩም ውሑድ ዓመታት ወይ ውን ፈጺምኩም ዘይተመሃርኩም ሰባት ዝሰማማዕ ኣማራጺ።

ካልኣይ ኣንፈት 2 (ኮርስ B ከምኡ ውን C)

ንዓኹም ነቶም ተመኲሮ ናይ ምምሃር ዘለኩም ኣብ ሃገርኩም ናይ መባእታ ደረጃ ትምህርቲኹም ዘጠናቐቕኩም ከምኡ ውን ነቶም ሒደት ዓመታት ኣብ መባእታ ደረጃ ዝተመሃርኩምን ሰባት ዝሰማማዕ ኣማራጺ።

ሳልሳይ ኣንፈት 3 (ኮርስ C ከምኡ D)

ንዓኹም ነቶም እኹል ናይ ትምህርቲ ልምዲ ዝለኩም፡ ኣብ ሃገርኩም ካብ ካልኣይ ደረጃ ንላዕሊ ዝተመሃርኩም ሰባት ዝሰመማዕ ኣንፈት ትምህርቲ።

ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ንሓደስቲ (SFI) ዝወዳእኩም? ትምህርቲ ቋንቋን ሽወደን ከም ካልኣይ ቋንቋን (SAS) ተመሃሩ።

ኣብዚ ኮርሳት ንምምዝጋብ ከምዚ ዝስዕብ ግበሩ

ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ንሓደስቲ (SFI) ንኽትመሃሩ፡ መጀመርያ ኣብ ማእከል ትምህርቲ-ኣባጽሕ (Vuxenutbildningscentrum (VUC) ብምምጻእ፡ ገምጋም-ዓቕሚ (kartläggning) ክትገብሩ ኣለኩም።

ገምጋም-ዓቕሚ ንምግባር ብመንገዲ ኣብ ኢንተርነት ዝርከብ ቕጥዒ ክትሕብሩ ትኽእሉ ኢኹም።

ናብቲ ኣብዚ ዝስዕብ ኣድራሻ Ingenjör Bååths gata 17, 722 12 Västerås ዝርከብ፡ ቤት-ጽሕፈት ማእከል ትምህርቲ ኣባጽሕ ሰኑይን ረቡዕን ካብ ሰዓታት 10 ክሳብ 12 ኣብ ዘሎ ግዜ ውን ብኣካል መጺእኩም ክትሕብሩ ትኽእሉ ኢኹም።

ወርሒ ሓምለ ገዲፍካ፡ ሓደስቲ ኮርሳት ኣብ ወርሒ ሓንሳብ ይጅምር። ክፍላታት ናይ ዓመተ-ትምህርቲ ዝብል ስለዘይብልና፡ እቲ እንህቦ ኮርሳት ንዓመት ምሉእ ዝተመጠ እዩ።

ምዝገባ

Hitta PREO Utbildning

Kopparbergsvägen 17, Västerås
08-12003030
kontakt@preoutbildning.se